Levering

Levering en uitvoering

  1. LEGOGURU zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan LEGOGURU kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 13 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal LEGOGURU geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal LEGOGURU het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij LEGOGURU tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan LEGOGURU bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Levering en kosten

Om het zo eerlijk mogelijk te houden, doen we niet aan verborgen toeslagen. We houden het graag duidelijk wat je totaal betaald. Bij ons betaald u dus alleen de genoemde verzendkosten!

X